Völgyvidéki Értékőrző Kulturális Alkotói Egyesület

Támogass minket

A Váli-Völgyi -Vigasságok ötlete a Bíbor Néptánccsoport tagjainak régóta dédelgetett álma volt, amelynek gyakorlati megvalósítása…

Az Egyesületről

A csoport a megalakulásával egyidőben létrehozta saját egyesületét, amely a Völgyvidéki Értékőrző Kulturális Alkotói (VÉKA) Egyesület néven lelhető fel. Az egyesület célja: hogy segítse a település és környéke néphagyományának, kulturális örökségének – különösen a néptánc és népzenei értékek, népi mesterségek – felkutatását, megőrzését és bemutatását. Egyesületünk lelkes emberek összefogásával indította el azt a megvalósítandó gondolatot, hogy az itt élő közösségek erősítésére olyan közösségformáló programot állítson össze, amely jó alapokat biztosít az összetartozásra. Környezetünkben sok népi kultúrával foglalkozó, hagyományos mesterséget folytató ember él. Célunk, hogy teremtsünk lehetőséget arra, hogy bárki megismerhesse és alkotóként részese lehessen a környékünkön még fellelhető népi kultúrának.

I. AZ EGYESÜLET ADATAI

 1. Neve: Völgyvidéki Értékőrző Kulturális Alkotói Egyesület
 2. Rövidített neve: VÉKA Egyesület
 3. Székhelye: 2473. Vál Rákóczi út 71.
 4. Működési területe: Magyarország
 5. Alapításának éve: 2012.
 6. Törvényességi felügyelet: az Egyesület felett az ügyészség a reá irányadó szabályok szerint felügyeletet gyakorol.
 7. Jogállása: Önálló jogi személyiségű civil szervezet.

II. AZ EGYESÜLET CÉLJA ÉS FELADATA

1. Az Egyesület célja: hogy segítse a település és környéke néphagyományának, kulturális örökségének – különösen a néptánc és népzenei értékek, népi mesterségek – felkutatását, megőrzését, és bemutatását.

Egyesületünk lelkes emberek összefogásával elindította azt a megvalósítandó gondolatot, hogy az itt élő közösségek erősítésére olyan közösségformáló programot állítson össze, amely jó alapokat biztosít az összetartozásra. Környezetünkben sok népi kultúrával foglalkozó, hagyományos mesterséget folytató ember él. Teremtsünk lehetőséget, hogy bárki megismerhesse és alkotóként részese lehessen a környékünkön még élő népi kultúrának.

2. Az Egyesület, céljának megvalósítása érdekében együttműködik minden állami, társadalmi és gazdálkodó szervezettel, más egyesülettel és szövetséggel, amelyek segítik az Egyesület eredményes működését.

3. Az Egyesület feladata olyan kulturális tevékenység folytatása, melyben a tagokon kívül más személyek is részesülhetnek korosztálytól függetlenül:

3.1. Szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása.

3.2. Népművészettel kapcsolatos új értékek létrehozása.

3.3. Fenntartja a Bíbor Néptánccsoportot.

3.4.Együttműködik a Vadvirág Dalkörrel, néptánccsoportokkal, kézművesekkel, magánszemélyekkel, külföldi szervezetekkel.

4. Az Egyesület a törvényben meghatározott tevékenységet folytat.

Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapszabályban meghatározott tevékenységére fordítja.

Közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, országgyűlési képviselő jelöltet nem állít, és nem támogat.

III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

1. Az Egyesület tagja lehet

1.1. A rendes tag
Az egyesület rendes tagja lehet bármely belföldi és külföldi természetes és jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akik egyetértenek az Egyesület célkitűzéseivel, az Alapszabályt magukra nézve kötelezően elfogadják.

1.1.1. Tagfelvétel:
A rendes tagsági viszony létrejöttéről az Elnökség dönt. A tagsági viszony a belépési nyilatkozat kitöltése után, az Elnökség 30 napon belüli döntése alapján az első tagdíj megfizetésével jön létre. Az új tag írásbeli értesítést kap a döntésről, amellyel szemben jogorvoslatnak helye nincs.

1.1.2. Tagságság megszűnése:
a). A tag halálával, illetve jogutód nélküli megszűnésével.

b). A tag kilépésével.
A kilépési szándékot írásban kell bejelenteni az Elnökségnél. A tagsági jogviszony megszűnik a kilépési nyilatkozat Elnökséghez történő megérkezése napjával.

c.) A tag kizárásával.
Az egyesületből kizárható az a tag, aki megsérti az Alapszabályt, illetve tevékenysége sérti az Egyesületet vagy a tagságot. Kizárási ok, ha a rendes tag írásbeli felszólítás ellenére nem fizeti meg tagdíj hátralékát. A kizárási eljárás során az Elnökség jár el első fokon, a Közgyűlés másodfokon. A kizárási eljárást bármelyik tag jogosult kezdeményezni az alapjául szolgáló ok tudomásszerzését követő 30 napon belül az Elnökségnél. A kizárás tárgyában tartott elnökségi ülésről az érintettet tértivevényes levélben vagy írásban, az átvételi igazolható módon kell értesíteni úgy, hogy az érintett az értesítést legalább az ülést megelőző 8 nappal korábban kézhez vegye. A kizárás tárgyában tartott elnökségi ülés az érintett távollétében megtartható, ha az érintett értesítése szabályszerű volt és az érintett előzetesen írásban alapos okkal távolmaradását nem mentette ki, vagy írásban kérte az eljárás távollétében való megtartását. Az érintett a védekezését a kizárás tárgyában tartott elnökségi ülésen szóban vagy legkésőbb az ülés időpontjáig írásban terjesztheti elő. A kizárás tárgyában hozott valamennyi határozatot az érintettel tértivevényes levélben vagy írásban, az átvételi igazolható módon kell közölni.
Az Elnökség által hozott kizáró határozattal szemben az érintett a közlést követő 15 napon belül írásban fellebbezhet a Közgyűléshez. A Közgyűlés által hozott kizáró határozat ellen bármely tag a határozat tudomására jutásától számított 30 napon belül indíthat pert (Ptk. 62. § (6) bek.)
A kizárt tag tagsági viszonya az Elnökség általi kizáró határozat jogerőre emelkedésének napján vagy fellebbezés benyújtása esetén, ha a Közgyűlés az Elnökség általi kizáró határozatot helybenhagyja illetve bírósági jogorvoslat benyújtása esetén, ha a bíróság a Közgyűlés általi kizáró határozatot helybenhagyja- a Közgyűlés általi kizáró határozathozatal napján szűnik meg.

d.) Az Egyesület megszűnésével.
Az Egyesületi tagság megszűnésekor az Egyesület működéséhez történt hozzájárulás és támogatás, valamint a befizetett tagdíj nem követelhető vissza.

1.1.3 Az Egyesület tagjának jogai:

 1. Részt vehet az Egyesület tevékenységében és rendezvényein.
 2. A Közgyűlés határozatainak meghozatalában részt vehet, észrevételeket, javaslatokat tehet, véleményt nyilváníthat, intézkedést kezdeményezhet az Egyesület működésével kapcsolatban, szavazati jogát gyakorolhatja.
 3. Saját tagsági viszonyát egyoldalú kilépéssel megszüntetheti.
 4. Bármely Egyesületre tartozó kérdést, vagy javaslatot az Elnökség, illetve a Közgyűlés elé terjeszthet.
 5. Az Egyesület működéséről, az Elnökség és a tisztségviselők tevékenységéről felvilágosítást kérhet, melyre az Egyesület Elnöksége 30 napon belül köteles írásban választ adni.
 6. Indítványt tehet a Közgyűlés és az Elnökség napirendi pontjaira.
 7. Betekinthet az Egyesület nyilvántartásába.
 8. Tisztségviselővé választható.

1.1.4. Az Egyesület tagjának kötelességei:

 1. Az Egyesület Alapszabályát, határozatait betartani.
 2. Rendszeres, folyamatos munkával részt venni az Egyesület célkitűzéseinek megvalósításában.
 3. A Közgyűlés által meghatározott tagdíjat rendszeresen fizetni.
 4. Az Egyesület jó hírnevét megőrizni külső és belső kapcsolataiban.

1.2. A pártoló tag
Az egyesület pártoló tagja lehet bármely az egyesület munkáját vagyoni hozzájárulással és más felajánlással támogató személy vagy szervezet, aki vagy amely az Egyesület Alapszabályát elfogadja, valamint erkölcsileg és anyagilag támogatja az Egyesület működését.

1.2.1 A pártoló tag felvétele
A pártoló tagsági viszony létrejöttéről az Elnökség dönt. A tagsági viszony a pártoló tagsági belépési nyilatkozat kitöltése és a felajánlás megtétele után, vagy bármely rendes tag írásbeli javaslatára, az Elnökség döntése alapján jön létre. Az új pártoló tag írásbeli értesítést kap a döntésről, amellyel szemben jogorvoslatnak helye nincs.
Amennyiben a pártoló tag egy szervezet, úgy képviseletében elsősorban a képviseletre jogosult személy vesz részt az egyesület munkájában, ugyanakkor a képviselő helyett meghatalmazott munkavállalója útján is képviseltetheti magát.

1.2.2. Tagság megszűnése
Az egyesületi pártoló tagság megszűnik:

a.) A tag halálával, vagy jogutód nélküli megszűnésével

b.) A tag kilépésével

c.) A tag kizárásával.
Az egyesületből kizárható az a pártoló tag, amely az Elnökség írásbeli felszólítása ellenére, a felszólításban megjelölt határidőben sem tesz eleget a tagsági viszonyából, vagy megtett felajánlásából eredő kötelezettségeinek. A tagkizárást az ok megjelölésével bármely rendes tag kezdeményezheti, kizárási oknak minősül különösen, ha a pártoló tag az egyesület illetőleg annak bármely tagjának célját, tevékenységét veszélyezteti, azzal ellentétes, vagy összeférhetetlen magatartást folytat. A tag kizárásáról az Elnökség dönt. Az elnökségi ülésre a pártoló tagot írásban meg kell hívni, és lehetőséget kell számára biztosítani, hogy bizonyítékait, védekezését érdemben előadhassa.
Az Elnökség által hozott kizáró határozattal szemben az érintett a közlést követő 15 napon belül írásban fellebbezhet a Közgyűléshez. A Közgyűlés által hozott kizáró határozat ellen bármely tag a határozat tudomására jutásától számított 30 napon belül indíthat pert (Ptk. 62. § (6) bek.)
A kizárt tag tagsági viszonya az Elnökség általi kizáró határozat jogerőre emelkedésének napján vagy fellebbezés benyújtása esetén, ha a Közgyűlés az Elnökség általi kizáró határozatot helybenhagyja illetve bírósági jogorvoslat benyújtása esetén, ha a bíróság a Közgyűlés általi kizáró határozatot helybenhagyja- a Közgyűlés általi kizáró határozathozatal napján szűnik meg.

d.) Az Egyesület megszűnésével.

1.2.3. A pártoló tag jogai:

 1. Jogosult az egyesület munkájában való részvételre
 2. tanácskozási joggal részt vehet a Közgyűlésen és az Elnökségi üléseken.
 3. A pártoló tag szavazati joggal nem rendelkezik és tisztségviselőnek nem választható

1.2.4 A pártoló tag kötelességei:

 1. A pártoló tag köteles az egyesület munkáját aktívan segíteni
 2. Tagdíj: A pártoló tag nem köteles tagdíjat fizetni.
 3. Rendkívüli hozzájárulás: A Közgyűlés a pártoló tagok részére nem írhat elő rendkívüli anyagi hozzájárulást.
 4. Felajánlás: A pártoló tag az Egyesület működéséhez szükséges feltételek biztosítása céljából köteles tagfelvételét megelőzően tett felajánlásait teljesíteni.
2. Tagdíj:

2.1. A tagdíjat az Elnökség javaslatára a Közgyűlés állapítja meg.
2.2. A tagdíj fizetés rendje:
Tagdíjat csak az Egyesület rendes tagja fizet – minden tag egyenlő mértékben köteles minden év december 31. napjáig készpénzben az Egyesület pénztárába befizetni.

3. Összeférhetetlenség:

Az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján
– kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
– bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

IV. AZ EGYESÜLET SZERVEZETE

1. Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés.

A Közgyűlés az Egyesület rendes és pártoló tagjainak összessége. A Közgyűlésen minden rendes tag egy szavazattal rendelkezik.

A Közgyűlés határozatait nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel,

a szavazásra jogosult jelenlévő tagok több mint felének egyetértő szavazatával hozza meg, kivéve, ha az alapszabály másként rendelkezik.

1.1. A Közgyűlést szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal össze kell hívni, a hely, az idő, a napirendi pontok közlésével.

1.2. A Közgyűlést az elnök hívja össze.

1.3. A tagnyilvántartásban szereplő tagok részére meghívót kell küldeni legalább 10 nappal a Közgyűlés időpontja előtt, valamint közzé kell tenni a www.biborok.hu weboldalon . A Közgyűlési meghívóban közölni kell azt az időpontot, amelyben az ismételt Közgyűlést meg kell tartani, ha az eredeti időpontban megtartott Közgyűlés határozatképtelen.

1.4. A Közgyűlés határozatképes, ha a tagok több mint 50%-a jelen van. Határozatképtelenség esetén, az eredeti közgyűlés napján, helyszínén, a meghirdetett napirenddel egy órával később ismételt közgyűlést kell összehívni (Az 1 órával későbbi időpontot is tartalmazza a meghívó!). Az eredeti közgyűlésre szóló meghívónak kifejezetten tartalmaznia kell azt a figyelmeztetést, hogy a megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a jelenlévők számára tekintet nélkül határozatképes lesz.

1.5. A tagok egyharmada írásban ok és cél megjelölésével rendkívüli Közgyűlés összehívását kezdeményezheti. Ebben az esetben az elnök 30 napon belül köteles összehívni a Közgyűlést.

1.6. A Közgyűlést össze kell hívni, ha a Törvényszék a Közgyűlés összehívását elrendeli.

1.7. A Közgyűlés üléseit az elnök vezeti. Az elnök a Közgyűlés levezetésével mást is megbízhat.

1.8. A Közgyűlésről jegyzőkönyv készül, amelyet az elnök és két, a Közgyűlés által megválasztott tag hitelesít. A jegyzőkönyv tartalmazza a résztvevők névsorát, a napirendi pontokat, az egyes napirendi pontok tárgyalásának lényeges elemeit s a meghozott határozatokat.

1.9. Azok az egyesületi tagok, akik a közgyűlésen bármely ok miatt nem tudnak részt venni, az arról készített jegyzőkönyvet az Elnökség bármely tagjával egyeztetett időpontban megtekinthetik. Ezt a közgyűlésen részt vett tagok is megtehetik.

1.10. A közgyűlések ülései nyilvánosak, azon bárki részt vehet hozzászólási jog nélkül.

1.11. Az elnök a közgyűlésre tanácskozási joggal meghívhatja állami, társadalmi, gazdasági szervezetek és magánszemélyek képviselőit.

2. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

2.1. Az Egyesület megalakulásának, feloszlásának, szétválásának [Ptk. 63. § (4) bek. d. pont ] más Egyesülettel történő egyesülésének kimondása.

2.2. Az Egyesület Alapszabályának megállapítása, elfogadása és módosítása.

2.3. A tagdíjak megállapítása.

2.4. Az Elnökség tagjainak megválasztása, visszahívása.

2.4.1 Az Elnökségi tagok megválasztása: Az Elnökséget a Közgyűlés titkos szavazással választja.

2.4.2 Az Elnökségi tag visszahívása

A tisztségviselő visszahívható, ha magatartásával rontja az egyesület jó hírnevét, erkölcstelen életmódot folytat, amely méltánytalanná teszi az egyesületi tisztségre, szándékosan akadályozza, nehezíti vagy ellehetetleníti az egyesület működését, kötelezettségeit nem teljesíti illetve személyével kapcsolatban a jogszabályban előírt összeférhetetlenségi ok beáll.

A tisztségviselő visszahívását legalább 3 egyesületi tag kezdeményezheti, mely alapján 30 napon belüli időpontra rendkívüli közgyűlést kell összehívni. A rendkívüli közgyűlésre az érintett tisztségviselőt írásban, igazolható módon meg kell hívni. A visszahívásra okot adó körülmények vizsgálata a közgyűlésen történik, ahol a közgyűlés bizonyítást vesz fel. Az érintett tisztségviselő számára lehetőséget kell biztosítani, hogy bizonyítékait, védekezését érdemben előadhassa.

A visszahívás tárgyában a közgyűlés titkos szavazással, egyszerű szótöbbséggel határoz. A döntést indokolni kell, a határozatot 15 napon belül írásban meg kell küldeni az érintett tisztségviselőnek. A határozatnak tartalmaznia kell a jogorvoslati tájékoztatót is, azzal, hogy a határozat ellen nincs helye fellebbezésnek, de ellene a tudomásra jutástól számított 30 napon belül a Székesfehérvári Törvényszék előtt jogorvoslattal lehet élni.

2.5. Az Egyesület hosszú távú és éves programjának elfogadása.

2 6. Az éves költségvetés elfogadása.

2.7. Az Elnökség éves beszámolójának megtárgyalása, elfogadása.

2.8. Döntés a vagyon felhasználásáról.

2.9. Döntés minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály a Közgyűlés hatáskörébe utal.

2.10. Az éves beszámoló elfogadása.

3. Az Egyesület vezetését a 3 tagú Elnökség látja el.

3.1. Az Elnökség a két közgyűlés között irányítja az Egyesület munkáját.

3.2. Az Elnökség szükség szerint, de évente legalább kétszer ülésezik. Az Elnökséget az Elnök írásban hívja össze legalább 10 nappal az ülés előtt, megjelölve a napirendi pontokat. Az összehívást bármely elnökségi tag kezdeményezheti. Az Elnökségi ülés meghívóját az egyesület a www.biborok.hu weboldalon az ülés előtt 10 nappal közzéteszi.

3.3. Az Elnökség ülései nyilvánosak.

3.4. Az Elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Határozatképes az Elnökség, ha mindhárom Elnökségi tag jelen van. Döntés a jelenlévő elnökségi tagok szavazatával történik. Határozatképtelenség esetén, 30 napon belül az Elnökséget ismételten össze kell hívni. Határozatképtelenség miatt ismételten összehívott ülések is csak akkor határozatképesek, ha azokon a 3 elnökségi tag jelen van.

3.5. Az Elnökségi ülésről jegyzőkönyv készül, melyet az Elnök a soron következő Közgyűléssel ismertet.

3.6. Az Elnökség éves beszámolóval tartozik a Közgyűlésnek, mely elfogadásáról a Közgyűlés nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt.

3.7. A 3 tagú Elnökséget a Közgyűlés választja meg az Egyesület rendes tagjai sorából 3 éves időtartamra. Ugyanaz a személy többször is újra választható. Tagjai: Elnök, Elnökhelyettes, Pénztáros. Az Elnök akadályoztatása esetén az Elnökhelyettes önállóan képviseli az Egyesületet.

3.8. Az Elnökség üléseire annak tárgykörére figyelemmel esetenként további tagok hívhatók meg.

4. Az Elnökség feladata és hatásköre:

4.1. A tagsági viszony keletkezésével és megszűnésével kapcsolatos eljárás.

4.2. A Közgyűlés összehívásával, működésével kapcsolatos előkészítő és a Közgyűlés munkáját elősegítő szervező tevékenység.

4.3. Az Egyesület gazdasági tevékenységével kapcsolatos döntés előkészítő munka.

4.4. Az Egyesület éves munkatervének, programjának költségvetésének előkészítése.

4.5. Az Egyesület munkájával kapcsolatos szerződések, megállapodások megkötése.

4.6. Az Elnök éves beszámolójának elfogadása.

4.7. Az Egyesület tagjának kizárásával kapcsolatos eljárás.

4.8. A költségvetés tervszerű felhasználása az éves program, és az Egyesület célkitűzéseinek figyelembevételével.

4.9. A tagdíjak befizetésének nyilvántartása.

4.10. Az Egyesület vagyonával történő gazdálkodás, vállalkozás.

4.11. Az Elnökség az Egyesület működéséhez szükséges további tisztségviselőket bíz meg.

5. Az Elnök feladata és hatásköre:

5.1. Az Egyesület tevékenységének irányítása.

5.2. A Közgyűlés összehívása, határozatainak ellenjegyzése.

5.3. Döntés és intézkedés az Elnökség ülései közötti időszakban az Elnökség hatáskörébe tartozó kérdésekben.

5.4. A Közgyűlés és az Elnökség által hozott határozatok és állásfoglalások végrehajtásának irányítása és ellenőrzése.

5.5. Kapcsolattartás más társadalmi és érdekképviseleti szervezetekkel.

5.6. Irányítja az Elnökség munkáját.

5.7. Vezeti az Elnökség üléseit.

5.8. Önállóan képviseli az Egyesületet.

5.9. Összehívja az Elnökség üléseit.

5.10. Intézkedik és dönt a hatáskörébe utalt ügyekben.

5.11. Irányítja az Egyesület gazdálkodását.

5.12. Utalványozási jogot gyakorol.

5.13. Önállóan rendelkezik az egyesület bankszámlája felett. (Ptk. 29. § (3) bek.)

5.14. Munkáltatói jogokat gyakorol az egyesület alkalmazottai felett.

5.15. Minden olyan feladat, amelyet jogszabály az Elnök hatáskörébe utal.

6. Az Elnökhelyettes feladata és hatásköre:

Az Elnökhelyettes az Elnök akadályoztatása esetén ellátja annak alábbi feladatait:

6.1.Önállóan képviseli az Egyesületet.

6.2 Irányítja az Egyesület tevékenységét.

6.3 Kapcsolatot tart a társszervezetekkel

6.4 Irányítja az Elnökség munkáját.

6.5 Vezeti az Elnökség üléseit.

6.6 A Közgyűlés és az Elnökség áltál hozott határozatok és állásfoglalások végrehajtásának

irányítása és ellenőrzése.

6.7 Dönt és intézkedik az Elnökség ülései közötti időszakban az Elnökség hatáskörébe tartozó

kérdésekben.

6.8 Összehívja az Elnökség üléseit.

6.9 Irányítja az Elnökség gazdálkodását, utalványozási jogot gyakorol.

7. A Pénztáros feladata és hatásköre:

7.1. A Pénztáros beszedi a tagdíjakat és egyéb bevételeket, kifizeti a kiadásokat.
7.2. Vezeti a pénzmozgásokkal kapcsolatos nyilvántartásokat.
7.3. Elszámolással tartozik az Elnökségnek és a Közgyűlésnek.

8. Az Egyesület működésével kapcsolatos szabályok:

8.1. Az Elnök, a vezető szervek Közgyűlés, Elnökség határozatairól köteles nyilvántartást vezetni, melyből a döntés tartalma, meghozatalának ideje és hatálya, a döntést támogatók és ellenzők számaránya is megállapítható.

8.2. Az egyesület minden közgyűlési és elnökségi döntéséről az érintetteket a döntéstől számított 15 napon belül írásban értesíteni kell. A közgyűlési és elnökségi döntéseket az elnökség a határozathozatalt követő 10 napon belül közzéteszi a www.biborok.hu weboldalon.

8.3. Az egyesület működése nyilvános. Az egyesület működését és szolgáltatásai igénybevételének módját közzé teszi a www.biborok.hu weboldalon.

Az egyesület nyilvántartásaiba, beszámolóiba, valamint a működés során keletkezett iratokba való betekintésre bárki jogosult. Az iratbetekintés során az Egyesület biztosítja a teljes körű nyilvánosságot.

8.4. Az iratokba való betekintés rendje: az Egyesület elnökének jelenlétében előzetes egyeztetés után 3 napon belül az iratok őrzési helyén történhet.

V. AZ EGYESÜLET VAGYONA ÉS GAZDÁLKODÁSA

1. Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik, amelyet a Közgyűlés fogad el. Az Egyesület gazdálkodásáról az Elnökség, jelentést készít, amelyet elfogadás céljából a Közgyűlés elé terjeszt.

2. Az Egyesület működéséhez szükséges bevételeket az alábbiak jelentik:

2.1. Tagsági díjak, amelyeket a Közgyűlés állapít meg.

2.2. Magán és jogi személyek támogatásai.

2.3. Rendezvény bevétel.

2.4. Az Egyesület gazdasági, vállalkozási tevékenységből származó bevétele.

2.5. Egyéb bevételek.

3. Az Egyesület bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. Az Egyesület tagjai az Egyesület tartozásaiért – a befizetett tagdíjakon túlmenően – nem felelnek.

4. A vállalkozási tevékenységet az Egyesület csak céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, hanem a II. fejezetben megjelölt célokra és feladatokra fordítja.

5. Az Egyesület pénzeszközeit számlán kezeli. Az egyesület bankszámlája felett az elnök önállóan rendelkezhet.

VI. AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE

(1) Az egyesület megszűnik, ha

a) az egyesület egy másik egyesülettel egyesül (összeolvad, beolvad),

b) a legfőbb szerve a feloszlásáról határoz,

c) a bíróság feloszlatja,

d) a törvényességi ellenőrzési eljárás eredményeképpen a bíróság megszűnteti vagy megállapítja megszűnését,

e) a fizetésképtelensége miatt indult eljárásban a bíróság megszünteti,

és az egyesületet a nyilvántartásból törlik.

(2) Az (1) bekezdés b)-e) pontjaiban foglalt esetekben az egyesület jogutód nélkül szűnik meg. Az (1) bekezdés b) pontjában foglalt esetben végelszámolási eljárást, a c)-d) pontjában foglalt esetekben pedig kényszer-végelszámolást kell lefolytatni.

(3) A legfőbb szerv nem dönthet az egyesület feloszlásáról, ha az egyesülettel szemben lefolytatott végrehajtás eredménytelen volt vagy az egyesület fizetésképtelenségét a bíróság megállapította.

(4) Az egyesület alapszabálya vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában a jogutód nélkül megszűnt egyesület – hitelezői igények kielégítése után – megmaradt vagyonát az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvényben meghatározott célra kell fordítani és az ott megjelölt módon kell nyilvánosságra hozni.

(5) Az egyesület nyilvántartásból való törlésére az egyesület nyilvántartásba vételére vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

VII. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. Az Elnökség választott tagjai tevékenységüket társadalmi munkában végzik, bizonyos feladatok ellátásáért azonban díjazásban, illetve költségtérítésben részesülhetnek.

2. Az Egyesület működése során keletkezett határozatainak, valamint a beszámolók közlésének nyilvánosságát az Egyesület akként biztosítja, hogy közzé teszi a www.biborok.hu weboldalon.

A működés és az iratok közzétételének nyilvánosságának biztosítása az Elnökség feladata, amelyet megbízott tisztségviselő tagja útján köteles végrehajtani.

Jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, és a 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései az irányadóak.

Az Egyesület a Székesfehérvári törvényszék általi nyilvántartásba vételével jön létre, ezzel nyeri el jogi személyiségét.

Vál, 2012. október 25.

Fábián Lászlóné
elnök